شهید صدرزاده از نخسا می گوید


شهید مصطفی صدرزاده از نیروهای خودمختار سپاه در سوریه می گوید.


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر