ارتباط دكتر حدادعادل با مدارس فرهنگ چيست؟


ارتباط دكتر حدادعادل با مدارس فرهنگ چيست؟
.
.
.
چرا دكتر حدادعادل را به اين ميزان تخريب مى كنند؟
.
.
.


+ 
0

- 
0
ارسال در 1395/6/26 ساعت 18:47 2016-9-16 18:47:55

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر