اعترافات مهم عباس یزدان پناه


رفیق گرمابہ و گلستان مهدے هاشمی معروف بہ جعبه سیاه مفاسد اقتصادی زمانی که برای همکاری با مقامات اعلام آمادگے می کند ربوده و کشته می شود


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر