حقوق بشر به سبک انگلیسی


سوالات چالش بر انگیز درباره حمایت انگلستان از عربستان سعودی در پیوستنش به شورای حقوق بشر سازمان ملل و توجیهات دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر