احتمال رویارویی مستقیم بین ایران و عربستان!!؟


به گزارش بی بی سی فارسی؛ عربستان سعودی هم اکنون در تنگنای شدید امنیتی و اقتصادی گرفتار شده و احتمال آینده تاریکی برای این کشور وجود دارد. این دولت توانسته بخوبی دامنه ایران هراسی را در بین افکار عمومی کشور خود گسترش دهد.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر