ارسال در 1394/8/11 ساعت 11:20 2015-11-2 10:20:15
به گزارش بی بی سی فارسی؛ عربستان سعودی هم اکنون در تنگنای شدید امنیتی و اقتصادی گرفتار شده و احتمال آینده تاریکی برای این کشور وجود دارد. این دولت توانسته بخوبی دامنه ایران هراسی را در بین افکار عمومی کشور خود گسترش دهد.

عرض x طول
ارسال نظر