دو نقطه | «مهمتر از فکت شیت چیست؟» - مهدی محمدی


مهدی محمدی، کارشناس مسائل هسته ای در ویدئویی ۳دقیقه ای به بیان دیدگاه های خود پیرامون مسئله انتشار فکت شیت توسط تیم مذاکره کننده ایرانی و توافق هسته ای می پردازد.

«دو نقطه» با تیتر «مهمتر از فکت شیت چیست؟»، در قالب مقاله ای تصویری به بیان مسئله ای مهمتر از انتشار فکت شیت می پردازد.


+ 
8

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • با سلام، پرواضح است که نه آقای روحانی و نه هیچ یک از اعضاء دولت یازدهم و تیم مذاکره کننده و اصلاً هیچ یک از طرفداران آنان چه در احزاب مؤتلفه و چه در داخل و خارج از کشور که برخاسته از ایدئولوژی لیبرالیسم و مدافع منافع جریان صهیون هستند، و مبنای تزویر و دروغ و حیله و نیرنگ و ریا و فریب را آموخته و به کار بسته اند، هرگز به چنین سؤالات روشنگرانه ای پاسخ نخواهند داد!!! اما من به عنوان یک ایرانی از اعضاء محترم شورای نگهبان جمهوری اسلامی می پرسم که بر اساس چه مواردی برای ریاست جمهوری چنین کشوری که در ازاء ارزش هایی چون حیات نسل های گرانقدری که ناگزیر به انتخاب شهادت در قبال طول عمر و خدمت قطعاً پاکشان برای حفظ ارزش های معنوی (میراث پاک ایرانیان مسلمان) شدند، تا به امروز حراست شده، به افراد کاندید صلاحیت داده اند؟!! خوب است مردم بدانند! به نظر این شورا، اهمال در این امر خطیر جایز است؟ خاتمی! کروبی (با ریشۀ بهایی)!!! و حالا حسن فریدونی در لباس و کسوت و نام "روحانی"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! باید در تعیین افراد این شورا تجدید نظر شود به مولا....