نگاه اسقاط تکلیفی دولت ها به دانشگاه


بخشی از مصاحبه آقای فضائلی ، مدیرعامل اسبق خبرگزاری فارس پیرامون نگاه اسقاط تکلیفی دولت ها به دانشگاه


+ 
1

- 
0
ارسال در 1393/11/27 ساعت 12:14 2015-2-16 11:14:02

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر