پیام تاریخی امام خمینی از زبان امام خامنه ای در نماز جمعه


پیام تاریخی امام خمینی مبنی بر اینکه هیچگونه سازشی را با استکبار نمی پذیریم و متجاوز و زورگو را تنبیه می کنیم و آمریکا را ...


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر