مستند خروج ممنوع ( فاجعه سینما رکس آبادان)


توجه: صدا چند ثانیه جلوتر از فیلم پخش می شود

ضبط شده از شبکه شما

منبع: سخن دانلود

http://sokhandownload.blogsky.com/


+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر