کانال melatebidar

ملت بیدار انقلابی
ما ملت ایران بیداریم...و تا آخرین قطره خونمان با رهبرمان هستیم...