کانال ghannadi

محسن قرائتی
محسن قرائتى فرزند علينقى، در سال 1324 هجرى در كاشان بدنيا آمد. مرحوم جدش، در زمان رضاخان جلسات قرآن را در خانه هاى مردم كاشان تشكيل مى‌داد، لذا فاميلشان قرائتى شد. پس از او، مرحوم پدرش با تشكيل اين جلسات در خانه ها، مساجد و تكايا راه پدرش را ادامه داد و به استاد قرائت قرآن معروف شد... http://...