شوخی با عصر جدید

طنز ناخونک | شوخی با برنامه «عصر جدید» - قسمت ششم

امروزه تقریبا همه بازنشسته ها با این وضع زندگی میکنن، این که کاری نکرد