دیدار شاعران با رهبر انقلاب - ۱۳۹۸

شعرخوانی آقای ناصر حامدی بدر محضر رهبری

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب ، سال 1398

شعرخوانی آقای محمد فخارزاده در محضر رهبری

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب ، سال 1398
شعرخوانی آقای محمد فخارزاده در محضر رهبری

شعرخوانی آقای سیدعلی موسوی گرمارودی در محضر رهبری

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب ، سال 1398
شعرخوانی آقای سیدعلی موسوی گرمارودی در محضر رهبری

شعرخوانی آقای محمدحسن جمشیدی در محضر رهبری

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب ، سال 1398

شعرخوانی خانم اعظم سعادتمند در محضر رهبری

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب ، سال 1398

شعرخوانی آقای علیرضا قزوه در محضر رهبری

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب ، سال 1398

شعرخوانی آقای رضا یزدانی در محضر رهبری

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب ، سال 1398
شعرخوانی آقای رضا یزدانی در محضر رهبری

شعرخوانی خانم اکرم هاشمی سجزیی در محضر رهبری

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب ، سال 1398

شعرخوانی آقای سید عین‌الحسن از هندوستان در محضر رهبری

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب ، سال 1398
شعرخوانی آقای سید عین‌الحسن از هندوستان در محضر رهبری