مستند فرشتگان گمشده

مستند فرشتگان گمشده

آمریکا یکی از چند کشوری است که بیشترین اختلاف طبقاتی در آن به چشم می خورد. اما همچنان تصویری که از آمریکا د ررسانه های غربی ارائه می شود در امتداد شعار قدیمی رویای آمریکایی است. علیرغم بحران مالی و شکست سیاست های اقتصاد سرمایه داری رسانه ها تلاش دارند تا تصویر حقیقی جامعه آمریکا کمتر در معرض دید جهان قرار بگیرد.این فیلم به وجهی دیگر از زندگی آمریکایی نزدیک می شود که همواره تحت سانسور شدید رسانه ای پنهان بوده است

فرشتگان گمشده - قسمت سوم

آمریکا یکی از چند کشوری است که بیشترین اختلاف طبقاتی در آن به چشم می خورد. اما همچنان تصویری که از آمریکا د ررسانه های غربی ارائه می شود در امتداد شعار قدیمی رویای آمریکایی است. علیرغم بحران مالی و شکست سیاست های اقتصاد سرمایه داری رسانه ها تلاش دارند تا تصویر حقیقی جامعه آمریکا کمتر در معرض دید...
mohsen
توسط mohsen

فرشتگان گمشده - قسمت دوم

آمریکا یکی از چند کشوری است که بیشترین اختلاف طبقاتی در آن به چشم می خورد. اما همچنان تصویری که از آمریکا د ررسانه های غربی ارائه می شود در امتداد شعار قدیمی رویای آمریکایی است. علیرغم بحران مالی و شکست سیاست های اقتصاد سرمایه داری رسانه ها تلاش دارند تا تصویر حقیقی جامعه آمریکا کمتر در معرض دید...
mohsen
توسط mohsen

فرشتگان گمشده - قسمت اول

آمریکا یکی از چند کشوری است که بیشترین اختلاف طبقاتی در آن به چشم می خورد. اما همچنان تصویری که از آمریکا د ررسانه های غربی ارائه می شود در امتداد شعار قدیمی رویای آمریکایی است. علیرغم بحران مالی و شکست سیاست های اقتصاد سرمایه داری رسانه ها تلاش دارند تا تصویر حقیقی جامعه آمریکا کمتر در معرض دید...
mohsen
توسط mohsen