لیگ ادابازی خندوانه فصل ششم

لیگ ادابازی خندوانه فصل ششم

اعضای گروه‌ها و نام های گروه به ترتیب زیرهستند:

1- نیما کرمی و حسین رفیعی ( میلیچ و اسپیریچو )
2- شهاب عباسی و سیاوش مفیدی ( تِنسی تاکسیدو و چاملی)
3- باربد بابایی و مهدی یغمایی ( ضد ضرب )
4- ارشا اقدسی و هومن شاهی ( فرتاس)
5- محمد نادری و امیر کاظمی ( بصل النخاع )
6- نیما نکیسا و حامد آهنگی ( آهنگ نکیسا )
7- مهران غفوریان و بیژن بنفشه خواه ( رُفقای 25 ساله )
8- رامبد شکرآبی و حمید گودرزی ( دهه پنجایی ها )

مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت 12- مرحله سوم

مسابقه بین مهران غفوریان و بیژن بنفشه خواه ( رُفقای 25 ساله ) و باربد بابایی و مهدی یغمایی ( ضد ضرب )
مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت 12- مرحله سوم

مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت 12- مرحله دوم

مسابقه بین مهران غفوریان و بیژن بنفشه خواه ( رُفقای 25 ساله ) و باربد بابایی و مهدی یغمایی ( ضد ضرب )
مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت 12- مرحله دوم

مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت 12- مرحله اول

مسابقه بین مهران غفوریان و بیژن بنفشه خواه ( رُفقای 25 ساله ) و باربد بابایی و مهدی یغمایی ( ضد ضرب )
مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت 12- مرحله اول

مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت 11 - مرحله دوم

مسابقه بین نیما کرمی و حسین رفیعی ( میلیچ و اسپیریچو ) و محمد نادری و امیر کاظمی ( بصل النخاع )
مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت 11 - مرحله دوم

مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت 11 - مرحله سوم

مسابقه بین نیما کرمی و حسین رفیعی ( میلیچ و اسپیریچو ) و محمد نادری و امیر کاظمی ( بصل النخاع )
مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت 11 - مرحله سوم

مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت 11 - مرحله اول

مسابقه بین نیما کرمی و حسین رفیعی ( میلیچ و اسپیریچو ) و محمد نادری و امیر کاظمی ( بصل النخاع )
مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت 11 - مرحله اول

مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت 10 - مرحله چهارم

مسابقه بین باربد بابایی و مهدی یغمایی ( ضد ضرب ) و شهاب عباسی و سیاوش مفیدی ( تِنسی تاکسیدو و چاملی)
مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت 10 - مرحله چهارم

مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت 10 - مرحله سوم

مسابقه بین باربد بابایی و مهدی یغمایی ( ضد ضرب ) و شهاب عباسی و سیاوش مفیدی ( تِنسی تاکسیدو و چاملی)
مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت 10 - مرحله سوم

مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت 10 - مرحله دوم

مسابقه بین باربد بابایی و مهدی یغمایی ( ضد ضرب ) و شهاب عباسی و سیاوش مفیدی ( تِنسی تاکسیدو و چاملی)
مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت 10 - مرحله دوم

مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت 10 - مرحله اول

مسابقه بین باربد بابایی و مهدی یغمایی ( ضد ضرب ) و شهاب عباسی و سیاوش مفیدی ( تِنسی تاکسیدو و چاملی)
مسابقه ادابازی فصل ششم خندوانه | قسمت 10 - مرحله اول