سنجد | بررسی ازدواج جوانان

سنجد | بررسی ازدواج جوانان

سنجد درختچه ای است خاردار و کوتاه که میوه ای بیضی شکل دارد و پوست آن به گوشتش چسبیده // امیدورایم خارهای این درخت آسیبی به همه آن هایی که در مسیر جوانان سنگ میاندازند نزند... در این سلسله کلیپ به نام سنجد سعی شده است تا مشکلات پیش روی جوانان برای ازدواج و نحوه ازدواج را مشخص و آموزش بدهد

سنجد؛ قسمت 3: و بالاخره ماجرای من، مهتاب، شب، کویر و حراست...

سنجد درختچه ای است خاردار و کوتاه که میوه ای بیضی شکل دارد و پوست آن به گوشتش چسبیده // امیدورایم خارهای این درخت آسیبی به همه آن هایی که در مسیر جوانان سنگ میاندازند نزند...
mohsen
توسط mohsen

سنجد؛ قسمت 3: روش های تخصصی برادر برای مجردها

سنجد درختچه ای است خاردار و کوتاه که میوه ای بیضی شکل دارد و پوست آن به گوشتش چسبیده // امیدورایم خارهای این درخت آسیبی به همه آن هایی که در مسیر جوانان سنگ میاندازند نزند...
mohsen
توسط mohsen

سنجد؛ قسمت 2: ماجرای خواستگاری مهوش و ملیکا ...

سنجد درختچه ای است خاردار و کوتاه که میوه ای بیضی شکل دارد و پوست آن به گوشتش چسبیده // امیدورایم خارهای این درخت آسیبی به همه آن هایی که در مسیر جوانان سنگ میاندازند نزند... /// فصل اول: ازدواج
mohsen
توسط mohsen

سنجد؛ قسمت اول: احساس نیاز عاطفی یا "من زن میخوام" !!

سنجد درختچه ای است خاردار و کوتاه که میوه ای بیضی شکل دارد و پوست آن به گوشتش چسبیده // امیدورایم خارهای این درخت آسیبی به همه آن هایی که در مسیر جوانان سنگ میاندازند نزند... /// فصل اول: ازدواج
mohsen
توسط mohsen