یادش بخیر اون وقتا...

یادش بخیر اون وقتا...

یادش بخیر اون وقتا ، سعی دارد سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه می نماید

یادش بخیر اون وَقتا! - شناخت همسایه!

یادش بخیر اون وقتا سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه می نماید
mohsen
توسط mohsen

یادش بخیر اون وَقتا! - شناخت همسایه!

یادش بخیر اون وَقتا! - فروش آب!

یادش بخیر اون وقتا سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه می نماید
mohsen
توسط mohsen

یادش بخیر اون وَقتا! - فروش آب!