احکام ماه رمضان

احکام | پانزدهمین روز رمضان المبارک هزار و چهارصد و سی و پنج - 1393/04/22

حجت الاسلام فلاحی بین نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقلاب به بیان احکام میپردازند.
احکام | پانزدهمین روز رمضان المبارک هزار و چهارصد و سی و پنج - 1393/04/22

احکام | یازدهمین روز رمضان المبارک هزار و چهارصد و سی و پنج - 1393/04/18

حجت الاسلام فلاحی بین نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقلاب به بیان احکام میپردازند.

احکام | دهمین روز رمضان المبارک هزار و چهارصد و سی و پنج - 1393/04/17

حجت الاسلام فلاحی بین نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقلاب به بیان احکام میپردازند.

احکام | نهمین روز رمضان المبارک هزار و چهارصد و سی و پنج - 1393/04/16

حجت الاسلام فلاحی بین نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقلاب به بیان احکام میپردازند
احکام | نهمین روز رمضان المبارک هزار و چهارصد و سی و پنج - 1393/04/16

احکام | هشتمین روز رمضان المبارک هزار و چهارصد و سی و پنج - 1393/04/15

حجت الاسلام فلاحی بین نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقلاب به بیان احکام میپردازند
احکام | هشتمین روز رمضان المبارک هزار و چهارصد و سی و پنج - 1393/04/15

احکام | هفتمین روز رمضان المبارک هزار و چهارصد و سی و پنج - 1393/04/14

حجت الاسلام فلاحی بین نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقلاب به بیان احکام میپردازند
احکام | هفتمین روز رمضان المبارک هزار و چهارصد و سی و پنج - 1393/04/14

احکام |پنجمین روز رمضان المبارک - 1393/04/12

حجت الاسلام فلاحی بین نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقلاب به بیان احکام میپردازند
احکام |پنجمین روز رمضان المبارک - 1393/04/12

احکام | چهارمین روز رمضان المبارک - 1393/04/11

حجت الاسلام فلاحی بین نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقلاب به بیان احکام میپردازند

احکام | سومین روز رمضان المبارک - 1393/04/10

حجت الاسلام فلاحی بین نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقلاب به بیان احکام میپردازند

احکام | دومین روز رمضان المبارک - 1393/04/09

حجت الاسلام فلاحی بین نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقلاب به بیان احکام میپردازند.