حاج مهدی رسولی | شب هشتم محرم 97

عنوان حجم
روضه: زمان زمان عجیبی ست امتحان سخت است… (دانلود)  
پیش زمینه: الرحیل الرحیل… دلبسته عشق بسته دنیا نیست… (دانلود)  
زمینه: می روی همرهت جان من می رود… چشم من در غمت غرق خون می شود… (دانلود)  
واحد سه ضرب ترکی عربی فارسی… (دانلود)  
دودمه: جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید… (دانلود)  
شور: داغ محرم تازه ست هنوزم… تا دم آخر باید بسوزم تو تب عاشورا… (دانلود)  

 

برای دیدن آخرین مداحی های امسال به حسینیه روشنگری بروید:
حسینیه روشنگری