ارسال نظر

  • کسی بود که جای پای بسیار خوبی در حیاط خلوت دشمن ایجاد کرده بود و کشور های آن ممنطقه ، با رهبران مردمی جمع و متحد بودند. البته تا هفت سال پیش. او در سازمان ملل از اصول مذهب ما صحبت می کرد و به قطعنامه های فرمایشی پاسخ می داد که : آنقدر قطعنامه بدید تا قطعنامه دونتون پاره بشه و جان از یکی از حفره های بدنتان خارج.