ارسال نظر

  • مهمان 98/12/26 ساعت 13:22

    صبر کن ببنیم، آیا ممکن است یک جوان مومن و یا زن عفیف حاضر شود بازیگر شود؟ قطعا کسی که حاضر است در این فضای تماما فاسد وارد شود و مخصوصا زنانی که حاضرند میلیونها نامحرم به صورت و حرکاتشان زل بزنند، قطعا زنهای باحیایی نیستند.
    پس موجودی ما همین ها هستند.