ارسال نظر

  • باسلام
    این آقای مجید انصاری در رژیم گذشته ساواکی بوده است