ارسال نظر

  • هنرمند با شغال بند فرق داره ف اینهاد شغالبند هستند ، تازه آدم حسابیها نه سینما و نه فوتبال میرن ، طفلکیها قشر ضعیف برای سر گرمی میرن هزینه میکنن بعد همین شاشوکها برای همین قشر ضعیف ژست میگیرن