ارسال نظر

  • محید 98/12/2 ساعت 11:31

    یکی ازشاگردهای دکترعباسی این شهید عزیز میباشد.(طبتم وطابت الارض التی فیهادفنتم وفزتم فوزاعظیمافیالیتنی کنت معکم فافوز معکم)که پاکانید وپاکیزه گشتزمینی که درآن دفن شدید ورستگارشدید رستگاری عظیم پس ای کاش من هم باشمابودم وهمراه شمارستگارمیشدم.
    فرازپایانی زیارت وارث