ارسال نظر

  • خدایا چقدر تفاوت بین بندهات هست ؟ یکی مثل این جوان ، یکی هم من ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!