ارسال نظر

  • جناب فلونی!
    بنده نظری دارم ولی بعد از جواب شما به این سوال که از کی تا حالا منافق نفوذی و عامد مسبب خطای غیرعمد خودیها، "خودی" محسوب شده ؟!!!!!!!!