ارسال نظر

  • با جماعت حرامزاده مذاکره ؟؟؟!!!!!!!!!!!فقط یک جمله باید گفت ، گمشو حرامزاده