ارسال نظر

  • مهمان 98/10/23 ساعت 21:34

    با سند حرف بزن مطرب خود فروخته
    آمریکا که اربابته با دو بمب اتم نیم میلیون آدمو کشت بهش افتخار کن