ارسال نظر

 • متاسفم
  توهین در شان انسان نیست
  من این شان را نمی بینم شان هر انسانی به این کلمه رفتار ... زادگی بنامم

  و کلماتی در باب ادب و ادبیات ما و شما انتخاب می کنیم تربیت خانوادگی و دینی ما و فرهنگی را نشان می دهد
  اما جواب شما و این اقا و من و خامنه ای و هر حاکمی باد دین و بی دینی را پروین داده است
  آن پارسا که ده خرد و ملک، رهزن است
  آن پادشا که مال رعیت خورد گداست