ارسال نظر

  • آن زمان های دور
    یادم هست فرزندان پایشان را جلوی پدرانشان دراز نمی کردند ...
    یادم هست کوچکتر ها به بزرگترها سلام می کردند ....
    یادم هست در اتوبوس ها کم سن و سالها جایشان را به افراد سالخورده می دادند ....
    یادمان هست چقدر همه با ادب تر بودند ....