ارسال نظر

  • افراطی گری از هر جهتی که باشد مطلوب نیست. انسان دارای عقل و منطق است و انسانهای با وجدان سالم و بیدار همواره پی به حقیقت می برند.
    حقیقت امر امروز ما پیروی از ولایت فقیهی است که دنباله رو انبیاء و اولیاء الهی هستند.
    راه نجاب همین است و گر نه دیگران که امروز زنبانشان دراز تر از همیشه است و رفتارهای شیطانی دارند ، هیچ گلی به سر ما نخواهند زد.