ارسال نظر

  • شاید این جوان مسلمان منتقد منظورش این بوده که شخصیت پرستی و بت سازی نکنید