ارسال نظر

  • قطعا دشمن خدا است. چون اگر با خدا کینه نداشت تو از او حمایت نمی کردی. و خودش هم اینطور وقیحانه و بی منطق حرف نمی زد.

    دستور خدا هم به ما فقط عدم تحمل شما و به درک واصل کردنتان است و بس.
    (یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم و ماوهم جهنم و بئس المصیر):(ای پیامبر با کافران و منافقان بستیز و بر آنان سخت بگیر و جایگاه آنهاجهنم و بد سرانجامی است