ارسال نظر

  • خیلی خیلی خیلی متاسفیم وبرجهالتیکه باوجوددانشگاه ودانشجوبازهم پای میکوبدوحاضربه رجوع به منطق ودرک وشعوروالایکه خداوندعزوجل به ارانی داشته اندنخواهندشدوفقط برای دلخوش کردن اشخاصی که درفیلم مشاهده کردیم جیغ وهواروهورا میکشندوای بر..................چرابه سخرانیهای خمینی رجوع نمیکنیدوازآنها استفاده نمیکنید؟