ارسال نظر

  • لعنت خداوند بر افراطیون مدعی اسلام؛ که اسلام را دستآویزی برای ظلمهایشان کردند هر کسی هم که نمیخواهد باشد