ارسال نظر

  • شاید هم منظورش این است که بت نسازید و شخصیت پرستی نکنید