ارسال نظر

  • ای دشمن خدا! این آیه خطاب به کفار و افراد بخیل است است که انفاق می ترسند که دچار فقر شوند! حال آنکه ما ترسی از فقیر شدن با انفاق نداریم. اما تحمل دیدن نابود شدن نعمت های خدا به دست دشمنان خدا را هم نداریم.