ارسال نظر

  • مسلمان مومن به علی بن ابطالب یکی هم شمر بود که جنگ صفین جانباز هم شد. اما حیف از نان که او خورد و هوایی که تنفس کرد.