ارسال نظر

  • خیر. دروغ نگو. آن زمان که کشور به دست رضاخان افتاد و او حتی عزاداری بر سید الشهدا را غدقن کرد چرا امام زمان کاری نکرد؟ و یا الان برای عراق کاری نمی کند؟ و یا در زمانی که ایران تجزیه شد و در جنگ اول نیمی از جمعیت آن مردند و کارشان به آدمخواری کشید؟ اتفاقا در تمام آن زمان ها بهترین روابط را با غرب داشتیم!
    شک نکنید اگر ایران الان و در سی سال اخیر باقی مانده است فقط و فقط به خاطر نمطظر ویژه امام زمان به همین سید خامنه ای بوده است و بس. او که نباشد و یا کسی مثل او که نباشد ایران محکوم به نابودی است.

    ضمنا بازهم دروغ گفتی. مسلمان و کافر با هم برابر نبوده و نیستند. آنچه اسلام برابری می نامند بین خود مومنین است حال از هر نژاد و رنگی که باشند. اما کسی که اسلام و کفر را با هم برابر می داند یعنی خودش هم یک کافر پلورالیست است که ابدا اسلام را قبول ندارد.