ارسال نظر

  • امام زمان با اذن خداوند کشور را حفظ میکند إن شآء الله؛ .. کشور که در خامنه ای خلاصه نمیشود، این همه مردم مسلمان و مومن و دیگر مردمانی که اگر هم آئین ما نیستند در انسانیت با ما برادرند؛.. و این کشور ایران پیش از انقلاب هم مردمانی نیک و مومن داشت و إن شآء الله حفظ میشود تا موقع ظهور