ارسال نظر

  • شک نکن اگر امام زمان با ولایت تکوینیش این کشور را نگه نداشته بود خامنه ای یکسال هم می توانست با آنهمه فتنه و بحران رهبر بماند. پس قطعا امام زمان از او به طور کلی رضایت دارد.