ارسال نظر

  • خدا رو شکر که تو روزی بندگان خدا را نمیدهی