ارسال نظر

  • مشخصا کسی که این نظر را داده فقط قصدش تحریک مردم علیه انقلابی ها بوده است. والا ما می دانست ما آقای خمینی نداریم. امام خمینی داریم. ضمنا هدفمان پر کردن خانه ها و دیوارها از عکس نیست. همان یک عکس برای آنکه همه بدانند خط فکری ما کجا است کافیست/