ارسال نظر

  • حیف از نان که این جوان نادان بخورد و اکسیژن که تنفس کند. واقعا نمی فهمد معنای زدن عکس بالای سر کسی چیست؟