ارسال نظر

  • آقای رئیسی نباید داخل حرفهایش میشد و باید میگذاشت تا همه حرفهایش را بزند و بعد جوابش را میداد