ارسال نظر

  • حرف دهنت را مزمزه کن
    بی چاک دهان حرف زدن کار انسانی نیست