ارسال نظر

  • میدونین چرا دخترا ازدواج نمیکن؟ چون فاتحه میخونن با مردایی ازدواج کنن که به اعتراف خود مردا ، بعدازازدواج ، حتما بفکر ازدواج دوم میفته ن و تا تقی به توق میخوره، همونو بهونه ش میکنن ، عهدشونو رو که سرعقدکنون باهاش بسته ن رو میشکونن ، میرن زن میگیرن . بنابراین ترجیح میدن همونطور مجرد باشن و توخونه بابا کیف کنن.مگه مغز خر خوردن ازدواج کنن با مردای ( همه چی شون وحشتناک !)