ارسال نظر

  • خداوند همه دشمنان اسلام را که در تمام عقاید و احکام آن القای شک و شبهه میکنند و نسبت به آن دروغ می بندند را اگر هدایت ناپذیرند نابود کند تا بیش از این ظلم و فساد نکنند و ظلم و فساد را ترویج نکنند و گسترش نکنند