ارسال نظر

  • دشمنی علیه مذهب اهل بیت را عمدا بنام دوستی به کار می برید
    ---
    شما اگر به دین خدا و مذهب اصیل مکتب توحیدی قرانی اهل بیت پیامبر ایمان دارید و وفا دار هستید بجای تهمت و بهتان زدن به مخالفان من در آوردیها و خرافاتی که بنام این مقدسات ترویج می کنید بروید محض رضای خدا حد و مرزها و بایدها و نبایدهای قرآنی را در زمینه های خدا شناسی و پیامبر شناسی و دین شناسی و قرآن شناسی و انسان شناسی و شیطان شناسی که در آیات محکم و مفصل قرآن فراون آمده اند خوب وبی کاستی و فزونی یاد بگیرید سپس عاقلانه و عالمانه بی تهمت و بی بهتان و بی افترا با دلایل قرآنی و عقلی محکم و مفصل با مخالفان ترهات و خرافاتی که پیوسته در تضاد با قرآن و عقل بنام دین و مذهب تبلیغ می کنید به بحث و مناظره ی خدا پسندانه بپردازید.
    شما با اصرار خرد ستیز خود بر نثار تهمت و افترا و بهتان علیه مخالفان نظرات عوام پسند خویش ، که بیشتر با شما هم مذهب اند ، دانسته یا ندانسته و با قصد یا بی قصد شده اید ننگ مذهب و بنفع دشمنان قسم خورده ی مذهب دشمنی علیه مذهب را بجای دوستی خدا پسندانه عمدا بنام دوستی به کار می برید و ادامه می دهید.